Les Centres Bibliques dans le centre de la RDC

Kananga

Rue du Commerce 145
BP 1673 Kananga
e-mail : kananizga@centre/aonybiblique.orgpfq

Lodja

Centre Biblique de Lodja
Avenue de la Banque N° 127
Lodja
e-mail :lodja@cenkkdtrhxitsebibxsuphlique.ol1t6+rg

Mbuji-Mayi

Centre Biblique de MbujiMayi
Rond-Point de l'Etoile,
Av de l'Université N°2 bis, Dibindi
Mbuji-Mayi
e-mail : mbujl35+0imcuvsayi@c/ezuentrebibkppliquvpe.or1hggbmj

Tshikapa

Boulevard Lumumba N° 246 Tshikapa
e-mail : tshutfikms7rapa4dd5@centteb2re+grsobiblique.ovibrg